Architectuur in de overheidssector

Alle zaken op een rij

Danny Greefhorst, maandag 17 mei 2010

Zaakgericht werken is een principe dat een belangrijke rol speelt bij lokale overheden, maar zeker ook breder toepasbaar is. Het heeft veel overeenkomsten met service-oriëntatie. Het basisidee is dat je de diensten die je aanbiedt goed definieert en dat je de bijbehorende service levels bewaakt. Er zijn allerlei architectuurbouwblokken die een rol spelen bij zaakgericht werken zoals zaaksystemen, zaakmagazijnen en Persoonlijke Internet Pagina's.

Wat niet rond is, kan niet rollen!

Arre Zuurmond, Paul Oude Luttighuis, donderdag 11 februari 2010

Dit artikel is een integrale herpublicatie van een hoofdstuk uit het boek "Eerlijk zullen we alles delen: verkenningen naar interoperabiliteit", eind 2008 uitgegeven door Forum Standaardisatie en samengesteld door Sander Zwienink en Pieter Wisse. Een exemplaar van het onverminderd actuele boek is (kosteloos) op te vragen via forumstandaardisatie@logius.nl.

Rondetafelconferentie ‘Architectuur’ met enkele CIO’s uit de overheid

Hotze Zijlstra, woensdag 27 januari 2010

De noodzaak van digitale architectuur binnen de overheid wordt steeds nadrukkelijker onderkend. ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) is druk bezig met de derde versie van NORA, een referentiearchitectuur voor de gehele publieke sector. Daarnaast wordt op specifiekere niveaus binnen de overheid druk gewerkt aan afgeleide referentiearchitecturen zoals MARIJ (voor de Rijksoverheid), PETRA (voor de provincies), GEMMA (voor de gemeentes) en de WILMA (voor de waterschappen). Dit zijn allemaal referentiearchitecturen, oftewel een soort sjablonen waaruit de individuele architecturen voor de verschillende overheidsorganisaties kunnen worden afgeleid.

Fred Paling, directeur divisie ‘ArbeidsGeschiktheid’ bij het UWV

Ik vind het wel handig om de vergelijking te maken met de bouw van een huis. IT-architectuur in een bedrijf is voor mij een conceptuele plaat van een samenhangend stelsel van zaken die in zijn geheel een werkend construct moet zijn. Net als een architectuurplaat een heel huis beschrijft en dan op een manier dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het huis zichtbaar is. Je probeert op een zo strak mogelijke manier de gebruikswensen voor het huis te vertalen in een helder conceptueel beeld. Je moet er in kunnen wonen, kunnen slapen, je wilt ook kunnen douchen. Als je dat allemaal een beetje netjes, overzichtelijk ingeregeld wilt hebben, dan ziet dat er zo uit.

Overheidsorganisaties gebaat bij referentiearchitecturen

Ria van Rijn, dinsdag 10 november 2009


Op dit moment zijn van de referentie architecturen voor Nederlandse overheidsorganisaties zowel de NORA als de GEMMA volop in ontwikkeling. Bovendien wordt er gewerkt aan de PETRA, voor provincies en wordt de informatie architectuur voor waterschappen WIA verder uitgewerkt in de WILMA. Samen met de MARIJ voor de rijksoverheid vormen deze referentie architecturen de kaders waarbinnen overheidsorganisaties hun architectuur zouden moeten vormgeven.

Zaakgericht werken

Leida van Oene, dinsdag 13 oktober 2009

Een architectuurbeschrijving met behulp van bedrijfsregels in ADL (A Description Language)

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de vraag “in hoeverre het ontwerp van een ICToplossing kan bijdragen aan een ICT-oplossing die recht doet aan de ambitie en de eisen van de business”. Dit afstudeeronderzoek is verricht in het kader van de Masteropleiding “Business Process Management & IT” van de Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica.

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

Danny Greefhorst, dinsdag 15 september 2009

Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus

Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op hun informatievoorziening. Belangrijke ontwikkeling in dat kader is de verplichting om bepaalde gegevens nog maar eenmalig uit te vragen en meervoudig te gebruiken. Dit roept allerlei vragen op rondom de noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen applicaties en de wijze waarop deze wordt ondersteund door generieke voorzieningen. Kan zoiets als een Gemeentelijke Service Bus hierin ondersteunen en hoe zou een dergelijke voorziening er uit zien? Dit artikel beschrijft het resultaat van een onderzoek in de gemeente Gouda naar een dergelijke voorziening.

NORA raakt haar draagvlak kwijt

Rolf Meursing, woensdag 29 juli 2009

Gemeenten, ministeries, provincies, waterschappen en uitvoeringsinstellingen hebben enthousiast gereageerd op het verschijnen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Inmiddels is een nieuw document verschenen: het Strategiekatern. Hierin wordt een drastische koerswijziging aangekondigd, waarover dan ook een heftige discussie is ontstaan. Velen maken zich daardoor zorgen over het draagvlak onder de NORA. Een analyse.

Digitale Rijksbouwmeester

Daan Rijsenbrij, vrijdag 03 juli 2009

NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur1, is vooral bedoeld om de samenhang tussen de relatief onafhankelijke overheidsorganisaties te optimaliseren en de organisatieoverschrijdende ketens te borgen. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke architectuur dient te worden gecoördineerd en beheerd. Meestal benoemen we voor deze functie een Chief Architect, maar in dit geval geef ik de voorkeur aan de titel ‘Digitale Rijksbouwmeester’. Reeds in 2004 poneerde ik middels stelling tien van mijn tweede inaugurele rede dat het tijd werd voor een functionaris die voor de digitale Nederlandse samenleving een soortgelijke taak krijgt als de Rijksbouwmeester voor de fysieke wereld2. Sinds mijn introductie van deze functieaanduiding is er veel discussie gevoerd of dit wel de juiste benaming zou zijn, maar ‘Digitale Rijksbouwmeester’ is een titel die door de man in de straat begrepen kan worden. Onze samenleving wordt immers steeds digitaler en daar is een Rijksbouwmeester voor nodig!

De toekomst is aan de dikke midoffice

Wouter Keller, woensdag 01 april 2009

Met al die ANDEZ aanbestedingen ligt de term midoffice bij velen op de lippen. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n midoffice? Sommigen denken (terecht) dat het een technische voorziening is om berichten uit te wisselen tussen front- en backoffice. Anderen beweren (terecht) dat het primair om het multi-channel frontoffice gaat (met de kanalen web, telefoon, balie en post). Weer anderen denken (ook terecht) dat een midoffice iets is om een klantcontactcentrum (KCC) te ondersteunen bij de afhandeling van lichte bouwvergunningen etc. Wat is het nou?

De midoffice ontrafeld

Guido Bayens, Marc Lankhorst, zaterdag 28 juni 2008

In de discussie over de modernisering van gemeentelijke dienstverlening speelt het woord ‘Midoffice’ een dominante rol. De term wordt gebruikt als onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsarchitectuur waarbij klantcontacten op een slimme manier gekoppeld worden aan de verschillende gemeentelijke organisatie-onderdelen, de ‘backoffice’. De ervaring leert dat er niettemin ook nog veel vragen zijn over de midoffice. Onderstaande analyse van het fenomeen midoffice kan helderheid verschaffen.

NORA te kort geknipt

Guido Bayens, maandag 09 februari 2009

Er dreigt een groot misverstand rondom de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Van een brede benadering van de architectuur van de Nederlandse overheid, lijken we terecht te komen in een enkel op interoperabiliteit gerichte ontwikkeling. In het “NORA katern Strategie” wordt een enorme versmalling van de intentie en werking van de NORA voorgesteld. De opstellers van dit katern hebben een oproep gedaan om dit document te reviewen. In dit artikel wordt in dat kader gezocht naar de oorzaak van het dreigende misverstand. Ook worden voorstellen gedaan om een drastische inperking van de werking van NORA te voorkomen.

Review strategisch katern NORA 3.0

Erik Saaman, vrijdag 16 januari 2009

Op 12 januari is op het NORA-Forum de openbare review van het NORA-katern Strategievan start gegaan. In versie 3.0 van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) is dit het centrale, verbindende katern. In 2008 heeft het kabinet NORA vastgesteld als norm voor de gehele overheid. Daarom kunnen alle overheidsorganisaties reageren op de voorgestelde tekst. Na verwerking van de reacties zal het katern door het College Standaardisatie ter besluitvorming worden aangeboden aan de staatssecretaris van BZK.

De Midoffice Mythe

Hans Bot, maandag 14 juli 2008

Oorspronkelijk werd IT vooral gebruikt om taken uit de backoffice te “automatiseren” – niet voor niets is de term “administratieve automatisering” in zwang geraakt. Sinds de e-commerce en e-business ontwikkelingen speelt IT steeds nadrukkelijker ook bij de frontoffice taken een rol. Klanten kunnen op de website on-line bestellingen doen, problemen melden en met een beetje geluk ook zelf oplossen.

Wederom probleempjes bij de Belastingdienst

Daan Rijsenbrij, woensdag 27 februari 2008

Op woensdag 27 februari heeft Jan Kees de Jager - staatssecretaris van Financiën, verantwoordelijk voor de Belastingdienst - de Tweede Kamer ingelicht over het meest recente probleem bij de Belastingdienst: 730.000 digitale belastingaangiftes inmiddels ingediend, zijn door een fout in het computersysteem onbruikbaar geworden. Als IT-deskundige vraag ik mij dan af hoe dat kan.

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur - Uitvoering van de Globale fase

David Campbell, Robin van 't Wout, Paul van Vlaanderen, dinsdag 10 april 2007

Dit rapport beschrijft de belangrijkste bevindingen van de evaluatie met de voorbereidende scan van de ADEM op onderzoeksobject de NORA versie 1.0. De algemene indruk bij het document is positief. De NORA bevat die onderdelen welke nodig zijn voor haar doel. Hieronder volgt een beschrijving van de voornaamste bevindingen. De ingevulde evaluatietabellen zijn gesorteerd naar vereiste, gewenste en aanbevolen elementen, bijgevoegd.

Een pleidooi voor integrale architecturen voor een prestatiegerichte overheid

Arne Lasance, woensdag 26 november 2003

Werken met integrale architectuurconcepten is een effectieve manier van beschouwen, analyseren en beschrijven van de totale organisatie. Architectuurdenken helpt je te vergelijken, te meten, routes uit te zetten, te modelleren, te ontwerpen en uiteindelijk om toekomstvast en kosteneffectief een efficiëntere overheid in te richten en onderhouden.

De IT van de Belastingdienst

Daan Rijsenbrij, maandag 30 juli 2007

Interview met prof. dr. Daan Rijsenbrij, hoogleraar Digitale Architectuur aan de Radboud Universiteit en voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland.

Nieuwe Architectuur Rijskoverheid

Walter Wittkamp, woensdag 23 november 2005

De rijksoverheid heeft ambitieuze herstructurerings-plannen. Er circuleren ‘managementagenda’s’ waarin topambtenaren zich uitspreken voor verdere samen-werking tussen overheidsinstellingen waarbij het verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijfsleven en andere organisaties meer centraal komt te staan. Voor deze doelgroepen moet de interne structuur van de rijksoverheid meer een black box zijn, reden voor een pleidooi om de diverse departementen niet langer eigen logo’s e.d. te laten voeren. Dus op weg naar één overheid?

E Government in The Netherlands: an architectural approach

Guido Bayens, dinsdag 10 oktober 2006

Some years ago the Dutch government started improving the service level of public agencies. Since then many projects have been started and the first results are apparent. With so many projects being undertaken, it became necessary to implement a programme aimed at developing a reference architecture for Dutch governmental institutions to be able to steer the many different programmes and projects.

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden