Landelijk Architectuur Congres 2003

Starten met werken onder architectuur binnen het HBO

R. Kruytzer, H. Lasschuit, woensdag 26 november 2003

De Hogeschool Zuyd is een middelgrote HBO-instelling in het zuiden van het land. De instelling Hogeschool Zuyd bestaat sinds januari 2001 en komt voort uit een fusie tussen de Hogeschool Maastricht en de Hogeschool Limburg, welke op haar beurt weer het product was van de fusie tussen de Hogeschool Heerlen en de Hogeschool Sittard.

Fusies en overnames onder architectuur

Ria van Rijn, woensdag 26 november 2003

De enterprise-architect moet deelnemen aan het fusie- en overnametraject en de vereiste architectuurintegratiestrategie uitwerken vóórdat de fusie of overname een feit is. Op grond daarvan kan hij beoordelen of de benodigde architectuurintegratie haalbaar en betaalbaar is.

Mensgerichte ontwerpaanpak

T.M.J. Lenior, E. Mulder, woensdag 26 november 2003

Dit artikel bevat een kort overzicht van een mensgerichte ontwerpaanpak. Het is een leidraad om in te passen in de voor een bepaald project gekozen ontwerpprocedures, bijvoorbeeld RUP of DSDM. Dat blijkt in de praktijk goed mogelijk. ErgoS hanteert deze aanpak sinds 1985 in uiteenlopende automatiseringsprojecten in de industrie en de dienstensector (AVR-Bedrijven, ARN, AviTwente, Akzo Nobel, DSM, Dupont, Esso, Gasunie, NAM, Nederlandse Spoorwegen, Total, alsmede bij het ontwerp van meldkamers voor politie, brandweer, ambulance en van verkeersposten voor Rijkswaterstaat).

Architectuur en de heilige graal van beheerste verandering

Thijs van Bruchem, Jan Herbrink, woensdag 26 november 2003

Dit paper vormt een extract uit een manuscript dat begin 2004 (als alles volgens planning verloopt) als boek op de markt zal worden gebracht. In het paper zullen we met name ingaan op de betekenis van bovengenoemde begrippen binnen onze visie op architectuur en beheerst veranderen.

Representing Business/IT alignment in the enterprise planning cycle

Wiel Bruls, woensdag 26 november 2003

The issue of appropriate business/IT alignment is a topic that most business and IT decision makers consider of paramount importance. It shows up consis tently as a highest priority item in surveys of corporate executives. And yet despite of this importance it remains of an elusive nature, as is apparent from the fact that existence of a business/IT gap is commonly accepted as well.

Inbedding van architectuur in organisaties

A.J. de Bruijne, L.H.M. Osse, woensdag 26 november 2003

Dit artikel toont hoe architecten in samenwerking met adviseurs op het gebied van verander management enterprise architectuur hebben ingebed in de bedrijfsprocessen van ondernemingen. Het raamwerk dat zij daarvoor hebben gebruikt wordt besproken, alsmede een praktijkvoorbeeld.

Een pleidooi voor integrale architecturen voor een prestatiegerichte overheid

Arne Lasance, woensdag 26 november 2003

Werken met integrale architectuurconcepten is een effectieve manier van beschouwen, analyseren en beschrijven van de totale organisatie. Architectuurdenken helpt je te vergelijken, te meten, routes uit te zetten, te modelleren, te ontwerpen en uiteindelijk om toekomstvast en kosteneffectief een efficiëntere overheid in te richten en onderhouden.

Architectuur: tot mislukken gedoemd?

Anton Opperman, Kees Verhoeven, woensdag 26 november 2003

In dit artikel wordt gesteld dat er bij het management de nodige scepsis is ontstaan over architectuur, maar dat dit instrument niet te snel aan de kant gezet met worden. Een organisatie die het toepast (of overweegt dit te gaan doen) moet wel eerst weten waar ze nu staat en langs welke weg ze de effecten van werken onder architectuur kan verbeteren.

Archicultuur

J.J. van Beele, woensdag 26 november 2003

Een interview met Dieter Hammer, Gerrit Muller en Michiel Perdeck over de cultuur op de ontwikkelvloer.

Consolidatie: buzzword of realisme?

Atilla Vigh, woensdag 26 november 2003

Vandaag de dag staat het thema consolidatie centraal bij veel bedrijven en organisaties. Gevoed door de bekende internationale analisten (Gartner, IDC en Meta) en de IT industrie zelf, is het thema consolidatie een telkens herhalend fenomeen. De vraag rijst natuurlijk : is consolidatie een oplossing is en zo ja, voor welke problemen het dan de oplossing is.

Architectuur is een tweestromenland

Bas van der Raadt, Jasper Soetendal, Michiel Perdeck, Hans van Vliet, woensdag 26 november 2003

Eind 2002 bezochten studenten informatica en bedrijfsinformatica van de Vrije Universiteit een aantal managers en architecten in verschillende organisaties. In totaal werden 41 personen uit 27 bedrijven bezocht. Aan de hand van een door de studenten zelf opgestelde vragenlijst werd geprobeerd een antwoord te verkrijgen op de vraag: “Wat is de stand van zaken rond architectuur in Nederland?”

IT-architecten blinken uit in onduidelijkheid

Mark van Elswijk, Matthijs Maat, Edwin van der Wijngaard, woensdag 26 november 2003

IT-architecten schrijven vaak onleesbare documenten. Veel van die documenten verdwijnen in een la. Niemand kijkt er meer naar om. Het achterwege laten van vaktaal in architectuurbeschrijvingen zou al een hele verbetering zijn, constateren de auteurs van dit artikel. IT-architecten moeten zich meer richten op het taalgebruik van de doelgroepen.

Architectuur en Programma Management

Coen Konings, woensdag 26 november 2003

Veel organisaties zien architectuur als iets dat IT gerelateerd en lastig te beheersen is, weten architectuur geen goede plaats te geven of vinden architectuur zelfs overbodig. Binnen dit artikel wordt de relatie tussen bedrijfsvoering en IT benadrukt en wordt een aanpak beschreven om te komen tot een architectuur, en het nut daarvan bij de uitvoering van projecten.

Architect in balans

J.T.P. Campschroer; S.O. van de Riet, woensdag 26 november 2003

Het vak van de architect is nog jong en aan het product ‘architectuur’ wordt nog druk geschaafd. Architectuur heeft echter wel een gevoelige snaar geraakt: architectuur wordt tegenwoordig steeds meer gezien als vanzelfsprekende activiteit van veel ICT-afdelingen.

Outsourcing zonder enterprise architectuur lijkt op autorijden zonder veiligheidsgordel

Daan Rijsenbrij, Guus Delen, woensdag 26 november 2003

De auteurs breken een lans voor hun opvatting dat verantwoorde outsourcing verankerd hoort te zijn in een duidelijke enterprise architectuur. Zij stellen daarom dat outsourcing zonder enterprise architectuur lijkt op autorijden zonder veiligheidsgordel.

Enterprise Architecture Validation

Jaap Schekkerman, woensdag 26 november 2003

The purpose of this paper is to provide an approach for validating what constitutes best practices in the development of Enterprise Architectures, and reviewing the state of the practice. The paper provides clear criteria for assessing and validating enterprise architecture frameworks, approaches, and implementations.

De stenen tafelen of het gouden kalf?

Gijs Hoek, woensdag 26 november 2003

Architectuur: van openbaring en evangelisatie, via secularisatie en existentiële twijfel, naar de hel?

What’s at Stake in IT Architecture

Gerard van Draanen, woensdag 26 november 2003

The article links the Architecture’s promises to stake holder’s needs. A quick customer (self-)qualification, is followed by elements to detail for justification of Architecture-led improvement initiatives. Both ‘big bang’ and ‘salami’ implementation scenarios for creating an Adaptive Enterprise lead to a dynamic Engagement Assignment. A ‘Trust’ relation between customer and HP creates a lasting win-win. Customers suggest that HP will get a bigger share of a flexible pocket.

Het ontwerpen van autonomie

Hans Bosma, Peter Klaus, woensdag 26 november 2003

Dit artikel wil een bijdrage leveren aan de discussie over de benodigde soft skills van de architect en de wijze waarop die in zijn rolgedrag tot uiting dienen te komen.

The software platform : The Activator

H. de Hart, woensdag 26 november 2003

The Activator is a technology developed over many years and has been driven by one overall objective : 'ultimate flexibility'. We have found that the key problem with softwaredevelopment is the effort it costs to maintain or generally alter applications. Therefore, the flexibility that The Activator introduces allows for the application of software changes with a magnitude of less pain and worries than currently is the case.

Concepts for Modelling Enterprise Architectures

Henk Jonkers, Marc Lankhorst, René van Buuren, Stijn Hoppenbrouwers, Marcello Bonsangue, woensdag 26 november 2003

A coherent description of an enterprise architecture provides insight, enables communication among stakeholders and guides complicated change processes. Unfortunately, so far no enterprise architecture description language exists that fully enables integrated enterprise modelling, because for each architectural domain, architects use their own modelling techniques and concepts, tool support, visualisation techniques, etc.

Enterprise Architecture: Enabling Integration, Agility and Change

J.A.P. Hoogervorst, woensdag 26 november 2003 Three core imperatives are essential for modern businesses and organizations: seamless integration of customer and operational processes, agility, and the ability to change. These imperatives are thus relevant in view of successfully executing strategic choices, but all too often not satisfied. Businesses and organizations can be viewed as complex adaptive socio-technical systems.

Principieel slopen

Jan Mulder, woensdag 26 november 2003

In deze bijdrage poneer ik een aantal principes die relevant zijn voor slopen. De scope waarin deze principes spelen is ‘vervangen van wat er is door migratie naar iets nieuws’.

Alignment verhoogt het rendement van ICT-investeringen

Louis Stevens, woensdag 26 november 2003

ICT-investeringen hebben vaak een onvoldoende effect op bedrijfsresultaten. Is een gebrekkige afstemming tussen organisatie en technologie hiervan de reden? Wat is deze afstemming precies? En welke maatregelen zijn voorhanden om de afstemming te verbeteren?

Collaborating Software Engineers and Architects

Mark Hoogenboom, Robert de Boer, woensdag 26 november 2003

Software Engineers and Architects are both in for a new turn in their work and their career. Not new because rocket science has entered their work, but new in the sense that a dramatic improvement of the use and value of the work is possible if they would link their two worlds cleverly together.

Kun je een architect opleiden?

Ger Schoeber, woensdag 26 november 2003

Het begrip architect is iets van de laatste 5 à 10 jaren. Wat is een architect eigenlijk? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden? Wat is zijn zorg van dag tot dag?

Architectuur terug naar de bron

Marc Bonenkamp, Kees Wichard, woensdag 26 november 2003

Ontwikkelaanpak om aansluiting te zoeken en te krijgen op het organisatorische en veranderkundige vakgebied van business managers... Herkent u deze opmerkingen?

Taal in bedrijf

M. Tromm, J.W. Veldsink, woensdag 26 november 2003

Een van de bekende problemen van ICT-afdelingen is de zogenaamde application-backlog. Beheerproblemen hebben over het algemeen een hogere prioriteit dan systeemontwikkeling. Vanaf het moment dat er terminals gebruikt werden in bedrijven (ongeveer begin jaren '70) - en er dus gebruikerswensen kwamen - was de applicationbacklog er ook.

Het systematisch op orde houden van de ICT-assetportfolio

Huub BakkerMartin van den Berg en Arie van Deursen, woensdag 26 november 2003

In het verleden zijn veel informatiesystemen geïmplementeerd zonder dat er een duidelijke architectuur aan ten grondslag lag. Dat heeft geleid tot een toenemende complexiteit van de ICT-assetportfolio, het geheel aan applicaties en infrastructuur. Om deze complexiteit het hoofd te bieden worden nieuwe informatiesystemen steeds vaker onder architectuur ontwikkeld.

Project GRAAL: Towards Operational Architecture Alignment

Pascal van Eck, Henk Blanken, Roel Wieringa, woensdag 26 november 2003

This paper presents a framework for architecture alignment that can be positioned between approaches for software architecture (which concern software artefacts only) and strategic alignment models. The framework is currently applied in case study research to find alignment patterns used in practice.

Ecokathedraal en ICT

Peter Wouda, woensdag 26 november 2003

In vergelijking tot de tijd die nodig was voor de evolutionaire ontwikkeling van de mens, is de tijd waarin Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zich ontwikkeld heeft slechts een bijzonder kort moment. Dat er in die tijd in technisch opzicht een stormachtige ontwikkeling heeft plaatsgevonden, is echter wel duidelijk. Ten opzichte van de ICT heeft de mens zich daarentegen in die tientallen jaren niet fundamenteel geëvolueerd.

Hoe architectuur gebruiken om veranderingen inhoudelijk te regisseren?

Rogier Dijk, woensdag 26 november 2003

In dit artikel worden 4 maatregelen beschreven, om architectuur een rol van betekenis te kunnen laten spelen bij het ondersteunen van wezenlijke veranderingen binnen een organisatie. Daarna wordt aan de hand van het ‘8-stappenproces’ uit het meesterwerk ‘Leading Change’ van ‘verandergoeroe’ Kotter onderbouwd, dat architectuur op deze manier goed als veranderaanpak kan dienen.

Architectuur grenzen door modellen

Roland Drijver, woensdag 26 november 2003

Als iets wel eenvoudig lijkt, maar zelden is, dan is het begrenzing. Of het nu gaat om begrippen in een gesprek of overdraagbare beelden, we denken sneller elkaar te hebben begrepen, dan bij navorsing blijkt. Een definitie van een object, met zijn of haar eigenschappen, lijkt ons meestal afdoende, maar is dat zelden. Een klassieker daarin: wat is een gat?

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden