Magazine jaargang 2010

Introduceren van een koppelingenregister

Bert Dingemans, vrijdag 10 december 2010

Veel organisaties introduceren verschillende vormen van systeem integratie zoals webservices en database-koppelingen. Hiermee wordt hergebruik van gegevens en applicatiefunctionaliteit mogelijk. Echter op enig moment zal het aantal en de diversiteit van deze koppelingen om governance vragen.
Het introduceren van een service- of koppelingenregister is veelal de gekozen oplossingsrichting. Het project dat de afgelopen periode binnen het ministerie van LNV is uitgevoerd geldt hierbij als uitgangspunt.
Dit artikel beschrijft hoe op basis van interactieve workshops de applicatie-architectuur van dit register gemodelleerd is. De inbedding van het register in de werkorganisatie is daarbij door deze workshops met direct betrokkenen vereenvoudigd. Als laatste wordt ingegaan op de do’s en don’ts bij het introduceren van dit type governance tools.

Organisaties als communicatienetwerk

Joop Kielema, vrijdag 26 november 2010

Over de beperkingen van het denken in processen

Door processchema’s als uitgangspunt te nemen om veranderingen te beschrijven, worden procedures leidend. De mens verdwijnt uit beeld. In kennisintensieve organisatie staat de mens juist centraal. Door het communicatienetwerk als uitgangspunt te nemen voor de representatie van veranderingen komt de kennis centraal te staan.

De informatie-architect verantwoordelijk voor privacy

Dennis Baaten, Christ Reniers, maandag 22 november 2010

Burgers maken zich in toenemende mate zorgen over hun privacy. Hierdoor komt er steeds meer aandacht voor dit onderwerp vanuit verschillende hoeken. Ook in het concept reageerakkoord VVD-CDA is het onderwerp expliciet benoemd. Door de verregaande digitalisering van onze informatiemaatschappij kunnen steeds meer gegevens van burgers worden opgeslagen en voor andere doeleinden worden gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Zonder het nemen van de juiste maatregelen wordt de privacy van het individu teveel aangetast. Volgens Christ Reniers en Dennis Baaten, beiden werkzaam bij Verdonck, Klooster & Associates, dient de informatie-architect een grotere rol te spelen bij het borgen van de privacy van burgers.

Outsourcen zonder architectuur lijkt op autorijden zonder gordel

Rolf Zaal, dinsdag 16 november 2010

IT-agility is planbaar

Interview met Daan Rijsenbrij door Rolf Zaal van de Automatisering Gids

Slachtoffers van architectuur

Erik Vermeulen, vrijdag 12 november 2010

Als u hebt besloten om dit artikel te lezen dan bent u mogelijk op zoek naar lotgenoten of bevestiging. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf architect bent en enigszins geschokt bent door de titel. In dat geval hoor ik u al denken “Kunnen er ook slachtoffers vallen?”. Jazeker, is het antwoord: er kunnen slachtoffers vallen. Maar wie zijn dan die slachtoffers en welk leed wordt hen aangedaan? Daar gaat dit artikel over.

New version of Archi

Danny Greefhorst, woensdag 13 oktober 2010
Archi is a free Java-based modeling tool for ArchiMate, the open standards language for Enterprise Architecture. A new version of Archi has been published.

Archi version 1.3 is now available at http://archi.cetis.ac.uk/download.html

Software-as-a-Service in de zorg

Marc Lankhorst, donderdag 30 september 2010

Pijnstiller, aderlating of panacee?

Software-as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van software via het in-ternet. Doordat een aanbieder van een SaaS-applicatie deze aan meerdere klanten levert, biedt dit schaalvoordeel en daarmee lagere kosten. In de zorg vindt dit model langzamerhand ook zijn weg. Wat zijn nu de voor- en nadelen en aandachtspunten bij invoering hiervan? Is dit veilig genoeg, wat vraagt het van de ICT-organisatie en past het in de architectuur van een zorgorganisatie?

De Cloud computing hype

Kees de Jong, dinsdag 07 september 2010

Cloud computing is hot en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Is de Cloud computing hype van voorbijgaande aard of luidt het een nieuw computer tijdperk in? In dit artikel wordt Cloud Computing in historisch perspectief geplaatst en vergeleken met eerdere IT-hypes. De conclusie is at enterprise architecten er verstandig aan doen om de mogelijkheden van Cloud Computing voor hun organisatie te onderzoeken.

De Digitale Kantoortuin

Daan Rijsenbrij,Timo ten Cate, zaterdag 28 augustus 2010

Tot halverwege de jaren 90 was kantoorautomatisering nog een gewild onderwerp, maar heden ten dage lijkt dit domein hoofdzakelijk te worden bepaald door pakketleveranciers en technologiebedrijven. Het valt trouwens op dat veel pakketleveranciers nauwelijks een visie hebben over een optimale inrichting van het kantoor dat de specifieke voordelen van hun eigen pakket overschrijdt. Dat geldt in feite ook voor Google met haar apps-aanbiedingen. Microsoft, Oracle en IBM zijn wat dat betreft een stuk volwassener. De technologie is voor handen om van het kantoor echt iets uitdagend te maken, maar de praktijk laat helaas een ander beeld zien. Tegen deze achtergrond hebben Digital Groep en Rijsenbrij Digitecture een inventariserend onderzoek uitgevoerd.

Vastleggen van architectuurprincipes

Ben Binnendijk, Joost Lommersen Eric Roovers, donderdag 10 juni 2010

Naar een metamodel voor de vastlegging van principes en andere afspraken

Er is momenteel geen open standaard voor de vastlegging van architectuurprincipes. TOGAF 9 beschrijft een sjabloon voor vastlegging van individuele principes, maar biedt geen structuur voor het vastleggen van een verzameling principes in relatie tot elkaar en in relatie tot andere architectuurproducten. ArchiMate kent, als taal voor het vastleggen van architectuurproducten, momenteel geen architectuurprincipes in haar metamodel. Dit artikel beschrijft een manier om architectuurprincipes gestructureerd vast te leggen. Deze structuur kan in architectuurrepository’s gebruikt worden als aanvulling op het TOGAF Architecture Content Model of het ArchiMate metamodel.

Meten is onderhandelen

Joop Kielema, zondag 30 mei 2010

Hoeveel patiënten heeft de afdeling hartchirurgie? “Dat zoeken we op” lijkt het logische antwoord op deze vraag. In een groot ziekenhuis bleek deze eenvoudige vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden. De afdeling hartchirurgie stelde zich deze vraag omdat ze wilde weten hoe de doorstroming van de patiënten was.

De Dienende Architect

Viktor Grgic, zaterdag 22 mei 2010

Architecten produceren veel waste (ook wel documenten die mensen niet lezen) en zijn vaak directief; meestal tot grote frustraties van software bouwers en het management. Daarbovenop komt een focus op eigen besluiten, architectuurdocumenten, modellen en platen. Deze leveren vaak onvoldoende of op zijn minst onduidelijke waarde. Zonder een afbreuk te doen aan modellen en documentatie die belangrijk zijn, zouden architecten zich echter vooral dienstbaar naar software engineers moeten opstellen en concrete vragen van belanghebbenden beantwoorden. En ze zouden ook het creatieve proces moeten faciliteren in plaats van alles zelf te gaan bedenken. Hierdoor is de waarde van een architect zichtbaarder en door de betrokkenheid van anderen creëert de architect zelf een groter draagvlak voor de ontstane architectuur. Dit artikel geeft weer wat de dienende architect kenmerkt, de verschillen met een klassieke architect zijn en de voor- en nadelen voor de omgeving.

Veranderen van bedrijven! Engineering of Emergentie?

Frank Schalkwijk, woensdag 05 mei 2010

Het realiseren van effectieve Enterprise Architecturen met Enterprise Engineering én Enterprise Emergentie

Enterprise architecturen worden niet alleen ontworpen, ze ontstaan ook vanzelf en worden ontdekt. Dit artikel plaatst enterprise engineering tegenover enterprise emergentie, waarbij enterprise engineering zich richt op het op het ontwerpen van architecturen voor enterprises, terwijl bij enterprise emergentie de architecturen van enterprises vanzelf ontstaan. Met het effectief aanwenden van mechanismen voor emergentie kan naast het gebruik van engineering, de behoefte van bestuurders worden ingevuld de ontwikkeling van een bedrijf beheersbaar te houden. Dit is van belang in tijden waarbij de dynamiek, de openheid en onvoorspelbaarheid van de omgeving waarbinnen een bedrijf moet opereren alleen maar toeneemt. Dit zijn omstandigheden waarbij niet alleen met het huidige verandervermogen van het bedrijf reguliere veranderinitiatieven worden uitgevoerd, maar ook initiatieven die leiden tot verbetering van het verandervermogen zelf.

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen

Mark Schravesande, woensdag 21 april 2010

Groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets waar veel organisaties in deze tijd mee bezig zijn. Vanuit eigen overtuiging, maar ook omdat klanten en overheden er op aandringen. De inzet van bedrijfsarchitectuur kan helpen om ook duurzaamheid de juiste aandacht te geven in de inrichting van de organisatie. Onder meer door in elke stap van het architectuurproces duurzaamheidaspecten nadrukkelijker aandacht te geven en als gevolg daarvan ook andere stakeholders in dit werk te betrekken. Dit artikel geeft hiervoor enkele handvatten.

Waarom investeren in architectuur?

Marlies van Steenbergen, donderdag 15 april 2010

De vraag “wat levert architectuur ons op?” is een weerbarstige vraag. Enerzijds is hij makkelijk te beantwoorden: toekomstvastheid, samenhang, complexiteitsbeheersing. Anderzijds zijn deze antwoorden zo algemeen dat ze weinig weerklank vinden bij het management. In dit artikel wordt een manier gepresenteerd om inzichtelijk te maken hoe het werken onder architectuur concreet bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen. Dat blijkt van organisatie tot organisatie te verschillen.

Architecture-Based IT Valuation

Marc Lankhorst, Dick Quartel, woensdag 31 maart 2010

Supporting portfolio management and investment decisions

This paper outlines our architecture-based approach to IT valuation and portfolio management. It sketches how different valuation criteria can be combined and linked to architecture models, and how a first part of this approach is implemented in an architecture modeling tool. In this manner, the value (costs & benefits) of different elements in the architecture can be computed and attributed to the various goals of the organization, thus supporting well-informed IT investment decisions.

Richard Lugtigheid, Lead Information Architect bij PGGM

Daan Rijsenbrij, woensdag 24 maart 2010

Richard Lugtigheid, Lead Information Architect bij PGGM

Richard Lugtigheid is inhoudelijk verantwoordelijk voor de architectuur bij PGGM. Hij geeft leiding aan een team van businessconsultants en architecten, dat er voor zorgt dat PGGM de ICT- en procesoplossingen krijgt die de bedrijfsstrategie van PGGM actief ondersteunen.
Het bewaken van de samenhang tussen de diverse proces- en systeemcomponenten, het voldoen aan wettelijke kaders en andere compliancy-aangelegenheden is daarbij cruciaal. Architectuur is daardoor een van de belangrijke stuurinstrumenten om de PGGM-strategie, en het daarvan afgeleide informatiebeleid, te realiseren.

Evolutie van het Web – Bundel 2009

Michael Widjaja et al., donderdag 18 maart 2010

Nationaal Architectuur Forum Web 2.0 - Insight

Auteurs: Michael Widjaja, Arjan Radder, Bram de Kruijff, Jaap van der Does, Erwyn van der Meer, Dr.ir. Robert (R.) Slagter, Sjors (S.) Dignum

Het web is de laatste jaren in rap tempo geëvolueerd van een information-only media naar een verrijkt en dynamisch internet zoals we het vandaag kennen. Het web van vandaag is te beschrijven op basis van drie kenmerkende trends, namelijk als collaboratief en participatief platform, verrijkte gebruikerstoegankelijkheid en gestandaardiseerde integratie. Deze ontwikkelingen geven ook een beeld waar de toekomst van het web naar toe beweegt.

Het dagblad gaat digitaal

Toine Lodewijks, Lex Wedemeijer, zondag 28 februari 2010

Dit artikel beschrijft de hoofdlijnen van het proces van de nieuwsvoorziening, en het beschrijft de veranderingen in dit content delivery proces. Tevens gaan we in op de mogelijkheden om de nieuwsvoorziening van de toekomst te baseren op SOA, waarbij onderling onafhankelijke webservices worden samengebracht in een flexibele architectuur.

Innovatie kan niet zonder architectuur

Tony Hardenberg, Hans Tönissen, zondag 21 februari 2010

Detentie Concept Lelystad: de modernste gevangenis van Europa

Iedereen die voor of bij de overheid werkt, weet hoe de besluitvorming op diverse niveaus en de vele betrokkenen de voortgang van projecten kunnen vertragen. Ook blijkt het in de praktijk altijd lastig om de planning te halen en projecten binnen het vastgestelde budget te realiseren. Met creativiteit, een sterke visie, een unieke werkmethode, doelgericht projectmanagement en niet te vergeten met "werken onder architectuur" kon een moderne gevangenis vol hightech binnen tijd en budget worden ontwikkeld en gebouwd. De (informatie)architectuur is gedurende de ontwikkeling en bouw ontwikkeld in een iteratief proces.

Wat niet rond is, kan niet rollen!

Arre Zuurmond, Paul Oude Luttighuis, donderdag 11 februari 2010

Dit artikel is een integrale herpublicatie van een hoofdstuk uit het boek "Eerlijk zullen we alles delen: verkenningen naar interoperabiliteit", eind 2008 uitgegeven door Forum Standaardisatie en samengesteld door Sander Zwienink en Pieter Wisse. Een exemplaar van het onverminderd actuele boek is (kosteloos) op te vragen via forumstandaardisatie@logius.nl.

Uitvoerende overheidsorganisaties scoren onder de maat in de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling. Dat knelt vooral nu ons kabinet anno 2008 meer dan zijn voorgangers inzet op interventiebeleid. Zonder een goed beheerd stelsel van uitvoeringsafspraken over informatie-uitwisseling komt de haalbaarheid van dit beleid in gevaar.

Rondetafelconferentie ‘Architectuur’ met enkele CIO’s uit de overheid

Hotze Zijlstra, woensdag 27 januari 2010

Aanwezig: Adriaan Blankenstein (IVENT), Hans Blokpoel (IND), Henk Bothof (ProRail), Lenny van Beek (LNV), Marjolein ten Kroode (SVB), Michel Bouten (ICTU), Richard van Breukelen (RWS) en Piet de Kam (HEC), Paul Laagland (EquaTerra), Daan Rijsenbrij (Rijsenbrij Digitecture).

Sefan Linders wins Netbook

Interactiepatronen binnen een applicatie-architectuur

Bert Dingemans, woensdag 13 januari 2010

Interactie modellering en simulatie op basis van een eenvoudige applicatie-architectuur

Een applicatie-architectuur op basis van interacties biedt de mogelijkheid om de structuur op te delen in voor gebruikers logische onderdelen. Dit maakt interactief en iteratieve applicatie-ontwikkeling mogelijk. Interactiepatronen beschrijven de basisaspecten van interacties. Er wordt beschreven hoe deze patronen een bijdrage kunnen leveren aan applicatie-ontwikkeling, het opstellen van een applicatie-architectuur en gebruikersinteractie.

Sponsoren

Advertenties

© 2021   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden