Scripties

Visualisatie Enterprise Architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces

Paul Wokke, 20 november 2012

Met het oog op morgen: Visualisatie van Enterprise Architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces.
Adviesrapport met inventarisatie en aanbevelingen.

Visualisatie van EA kan als kennisintensieve informatiedrager een waardevolle bijdrage leveren aan het strategisch beslissingsproces. Dat belang wordt vooralsnog onvoldoende erkend. Architecten slagen er niet in de toegevoegde waarde van hun visualisatie aan te tonen als beslissingsinstrument bij door het topmanagement te nemen strategische beslissingen.
Dit adviesrapport bevat een inventarisatie en aanbevelingen ten aanzien van de centrale vraagstelling:
Welke EA-visualisaties zijn geschikt voor het topmanagement ter ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen?

Wat is “Just Enough” Architectuur?

Jacob Boer, zondag 24 oktober 2010

Architectuur geeft richting aan de ontwikkelingen binnen een organisatie en moet die richting op tijd aangeven. Een Project Start Architectuur (PSA) is daarbij een hulpmiddel om die richting mee te geven aan een startend project. In een organisatie waar de Architectuur nog niet algemeen is uitgewerkt, is het voor de architecten vaak problematisch om op tijd te achterhalen wat de juiste vragen zijn en op welk moment en met welke diepgang die beantwoord moeten worden.

Enterprise architectuur & organisatorische levensstadia

Wing Yum Hui, dinsdag 05 januari 2010

Service oriented architecture - 2

Rense M. Balk, woensdag 23 september 2009

Information technology (IT) has been identified as a major organizational resource that enables organizations to achieve competitive advantage or to survive in their market (Brynjolfsson & Hitt, 1996). As business and IT should nowadays cooperate seamlessly, the rigidity of old IT proved to be a bottleneck for sustaining competitive advantage in the markets.

Service Oriented Architecture

Rense M. Balk, woensdag 22 juli 2009

Defining business strategies for implementation, based on a fundamental approach for abstracting business value from technology

Semantics in Service-Oriented Architectures

Bart Vrijkorte, woensdag 08 april 2009

In rapidly changing markets it is of primary importance for organisations to be able to cooperate in a flexible manner with diverse external partners. in such a joint venture it is readily required to integrate business processes and their associated IT support.

A Service Register as an Information Intermediary

Arjen Oostrum, maandag 23 maart 2009

This research approaches the service register as an Information Intermediary. This enables the use of design theories which not only focuses on the technical aspects of delivering the right description to the user, but also the organizational processes and procedures to support this. The result is an attempt for creating an effective design for a service register.

Opportunities and Limitations of Business Intelligence in SOA-based Applications: a Delphi Study

Sefan Linders, vrijdag 06 maart 2009

The main goal of this thesis is to describe the relation between SOA and BI, by providing an overview of the opportunities and limitations of using BI in an organization that adopts SOA for building its applications. Opportunities describe how the adoption of SOA can improve the use of BI.

A method for Requirements Management and modeling

Wilco Engelsman, dinsdag 17 februari 2009

Requirements Engineering as a scientific discipline has matured over the last decade, the process itself is rather well understood and led to numerous of techniques and models. Lately, the term requirements management has become more important. Requirements Management adds traceability to the requirements engineering process and artefacts.

Analysis on extending Finture’s role in the mortgage-intermediary’s primary process

Gerben de Haan, dinsdag 10 februari 2009

The Dutch mortgage-market has experienced significant changes during the last decade. Several aspects led to a shift in market share from the banks to intermediary organizations. As a response to this development, Topicus teamed up with a few intermediary organizations and developed an application that offers support for the workflow in the intermediary organization. This system, Finture, is developed based on the FORCE framework.

Succes- en faalfactoren bij de invoering van het digitaal klantdossier

Tim van den Brink, donderdag 20 november 2008

Aanleiding en doelstelling onderzoek

Sommige problemen in onze samenleving zijn zo complex dat er uiteenlopende expertise nodig is om ze op te lossen. Deze expertise is meestal niet binnen één enkele organisatie terug te vinden. Deze complexe maatschappelijke problemen vragen steeds meer om een gecoördineerde samenwerking tussen publieke organisaties. Binnen deze samenwerking is gegevensuitwisseling essentieel. Initiatieven om deze gegevensuitwisseling te bewerkstelligen verlopen echter vaak moeizaam.

Vervangen van legacy-systemen - Een framework voor migratie in een professionele bureaucratie

Frank van Asch, zondag 06 juli 2008

Wie zal wat hoe bepalen? - Een architecturele benadering van het recht

Duco Mansvelder, vrijdag 04 juli 2008

Voor u ligt een scriptie die handelt over de eigenaardigheden in de architectuur van ons recht. Het betreft een onderzoek, aan de hand van een praktijkvraagstuk, naar de mogelijkheid om architectuur, zoals dat vanuit het ICT vakgebied is ontstaan, in te zetten bij de rechtsvorming dan wel het opsporen van de eigenaardigheden in die rechtsvorming. Aan de orde komen de nodige aspecten van het recht en ICTarchitectuur. Het idee is dat architectuurdenken zou kunnen helpen om een totaalconcept voor samenhangende wetgeving en wetsinterpretatie te creëren. Het recht kan daardoor toegankelijker, wendbaarder en effectiever worden en dat is ook nodig.

Framework for evaluating architecture modeling methods

Jeroen Cloo, donderdag 08 november 2007

Businesses today face a wide range of issues that impede growth and profitability. Chief among them is the need for greater flexibility, driven by factors such as multi channel strategies, pressure to improve time to market, and the impact of mergers and de-mergers. At the same time, companies are striving for adaptive across-functional processes that can connect the silos created by ERP systems, while reducing unsupportable dependencies and costs. To overcome these challenges, business need to transform itself into a Service- Oriented Enterprise (SOE). An SOE creates business-driven value by defining and exposing its core business processes to, both the internal and external market, through the use of standardized open technology in the form of reusable services (Capgemini, 2006B). To transform an enterprise into an SOE it is necessary to identify and define those services that support in achieving the business goals. This is where Business architecture comes in.

Incorporating Functional Design Patterns In Software Development

Yoran Maxim Bosman, donderdag 04 oktober 2007

When developing software, clients often ask for the same kind of functionality which solves a certain problem they are faced with. Reuse of solutions for recurring problems is possible at many levels. The functional level has not been given as much attention as the technical level. It is wasteful to engineer similar functionality from scratch every time it is required. Therefore the concept of Functional Design Patterns was identified to describe recurring problems and solutions of applications.

UWV, SOA what?

Mary Beijleveld, woensdag 05 september 2007

Als niet voor de hand liggend onderwerp voor haar afstudeerscriptie voor de doctoraaltitel bedrijfskunde heeft Mary Beijleveld, in dienst bij UWV, Service Oriented Architecture (SOA) genomen. Dat is te zeggen: Niet zo voor de hand liggend voor bedrijfskundigen ofwel voor de business. Immers, de in de ogen van o.a. architecten zo noodzakelijke aligment tussen ICT en de business is nog ver te zoeken.

Een aanzet tot een methode om architectuurdocumentatie te evalueren

Robin van ‘t Wout, maandag 27 augustus 2007

Het doel van dit onderzoek was om een methode te ontwikkelen voor de evaluatie van digitale architectuur. Er zijn verschillende gebieden onderkend die allemaal te evalueren zijn. Twee belangrijke stromingen zijn de productgeoriënteerde aanpak en de procesgeoriënteerde aanpak. De keuze is gemaakt om het product van architectuurontwikkeling te evalueren, de architectuurdocumentatie.

Architectuurdocumentatie Evaluatie - Security & Privacy

Paul van Vlaanderen, vrijdag 06 juli 2007

Dit document is het resultaat van een onderzoek binnen het vakgebied van de digitale architectuur met de nadruk op het aandachtsgebied security en privacy, zoals dit gedoceerd wordt aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het totale onderzoek is door zes studenten uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Daan Rijsenbrij en prof. dr. Erik Proper. Dit document beschrijft een concretisering van het eerder uitgevoerde werk.

Digital Architecture in the context of outsourcing

Mark van Liefland, donderdag 05 juli 2007

This thesis describes the results of my research on Digital Architecture in the context of outsourcing. The research, which I conducted as conclusion to my study of Information Sciences at the Radboud University in Nijmegen, was performed in close collaboration with the Dutch Outsourcing Platform.

Evaluatie van de Menselijke Maat in IT - Op weg naar een aspect scan voor de ADEM

David Campbell, maandag 02 juli 2007

Deze scriptie presenteert de aspectscan van de ADEM voor de menselijke maat. Een aspectscan is onderdeel van de aspectfase van de ADEM en is bedoeld voor een diepgaande evaluatie gericht op één aspect binnen de architectuurdocumentatie. Een evaluatiescan van de ADEM bestaat uit twee delen; een methode en een norm. Zowel de methode als de norm worden beschreven.

Adaptiviteit in Architectuur - Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie

Guido Chorus, vrijdag 22 juni 2007

Tijdens de evaluatie van de gemeente Amsterdam door middel van de voorbereidende scan werd vrij snel duidelijk dat er verschillende belangrijk geachte elementen niet aanwezig zijn. Zo is de rationaliseringsketen niet expliciet gemaakt waardoor er geen fundering is voor alle gekozen oplossingen in de architectuurdocumentatie. Tevens zijn er geen stakeholders en concerns opgenomen waardoor de validiteit van de architectuurprincipes niet gegarandeerd is.

Architectuur en de belevingswereld

Chris Nellen, donderdag 21 juni 2007

De menselijke maat in deze scriptie vraagt aandacht voor de mens in IT. Het gaat hierbij om het bedenken van IT oplossingen die menswaardig zijn en niet mensonterend. De technologie moet de mens ondersteunen, niet andersom. Menselijke maat is een breed begrip dat onderzoeksgebieden bevat zoals virtuele werelden en ethiek maar ook de digitale kloof en de belevingswereld.

Architectuurdocumentatie Evaluatie - Aanzet tot een methode om architectuurdocumentatie te evalueren

David Campbell, Guido Chorus, Yves Janse, Chris Nellen, Paul van Vlaanderen, Robin van ’t Wout, vrijdag 15 juni 2007

Dit document is het resultaat van een onderzoek binnen het vakgebied van de Digitale Architectuur, zoals dit gedoceerd wordt aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het onderzoek is door zes studenten uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. Daan Rijsenbrij en prof. dr. Erik Proper. Dit document beschrijft de eerste fase van het onderzoek; de ontwikkeling van een architectuurevaluatiemethode. In de tweede fase wordt dit onderzoek voortgezet op individuele basis. Een aantal onderdelen van de methode worden dan verder uitgediept. Ook wordt de in dit document voorgestelde methode getest door een bestaande architectuur te evalueren. Deze fase is niet beschreven in dit document.

Evaluatie van Beveiliging en Privacy in Architectuurdocumentatie

Yves Janse, vrijdag 01 juni 2007

Deze scriptie behandelt het individuele derde onderdeel van het afstudeeronderzoek van Yves Janse naar de evaluatie van architectuurdocumentatie. De resultaten van de eerste twee onderdelen zijn opgenomen als aparte bijlagen bij deze scriptie.

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur - Uitvoering van de Globale fase

David Campbell, Robin van 't Wout, Paul van Vlaanderen, dinsdag 10 april 2007

Dit rapport beschrijft de belangrijkste bevindingen van de evaluatie met de voorbereidende scan van de ADEM op onderzoeksobject de NORA versie 1.0. De algemene indruk bij het document is positief. De NORA bevat die onderdelen welke nodig zijn voor haar doel. Hieronder volgt een beschrijving van de voornaamste bevindingen. De ingevulde evaluatietabellen zijn gesorteerd naar vereiste, gewenste en aanbevolen elementen, bijgevoegd.

Fundamenten van het principe - op weg naar een prescriptieve architectuurmodelleertaal

Pieter Buitenhuis, vrijdag 02 maart 2007

In deze scriptie wordt een begin gemaakt met de theorievorming voor een prescriptieve architectuurmodelleertaal. Hierbij is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, een groot aantal interviews en een questionnaire. Om tot de modelleertaal te komen zijn eerst de doelen (uitgangspunten) en de requirements geïnventariseerd.

Digital Architecture - uncovering the focus of architectural principles

Sean Natoewal, maandag 01 januari 2007

In recent years much attention has been paid to the field of digital architecture as, among others, described by Rijsenbrij (2004; 2005). A central component in digital architecture is the use of principles that can be described as guiding statements, which affect the use of IT in organizations.

De menselijke maat in de IT

Michiel Rutteman, vrijdag 01 december 2006

Deze afstudeerscriptie bevat wetenschappelijk pionierswerk in het achterhalen en toepasbaar maken van de aandachtsgebieden van de menselijke maat in de IT. De onderzoeksvraag die centraal staat in deze scriptie is: Is het mogelijk aandachtsgebieden te achterhalen die de uitdrukking menselijke maat in IT concrete vormen geeft en daaruit praktisch hanteerbare principes te destilleren?

Security binnen Enterprise Architectuur

Lucien Bongers, vrijdag 10 februari 2006

Met de constante toename van vaak on(be)grijpbare Informatie Technologie in onze maatschappij neemt de behoefte tot het aanbrengen van structuur en overzicht toe. Digitale architectuur is een mid-del om dit te bereiken. Net als in de fysieke wereld staat of valt het opstellen van een bruikbare archi-tectuur in de digitale wereld met een degelijk security beleid. In tegenstelling tot de fysieke wereld zijn er in de digitale wereld weinig eenduidige, consistente en leidende regels, richtlijnen en wetten waar-aan een ontwerp moet voldoen. Security in de digitale wereld wordt nog te vaak gezien als ongewild aanhangsel waaraan op een ad-hoc manier aandacht aan wordt geschonken.

Digitale Architectuur - Ondernemingstypering uit architectuurcontext

Ruben Melaard, vrijdag 02 september 2005

Deze scriptie is geschreven door Ruben Melaard in het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding informatiekunde na het HBO. Het project is gestart in september 2004 en wordt augustus 2005 met een presentatie afgesloten. Het rapport is bedoeld voor de begeleider, Erik Proper, en de referent, Daan Rijsenbrij. Het document is daarnaast beschikbaar voor vakgenoten.

Groepering Enterprise Architectuur Raamwerken

Jeroen Janssen, woensdag 17 augustus 2005

Deze scriptie is gemaakt in het kader van het afstudeerproject dat Ruben Melaard en ik in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen doen. De opdracht heeft betrekking op het onderwerp ‘Digitale Architectuur’ en in dit deelonderzoek Enterprise Architectuur Raamwerken in het bijzonder. De scriptie is als volgt opgebouwd: 1 Eerst wordt ingegaan op de achtergronden van het afstudeeronderzoek, wat is het probleemgebied. Vervolgens is aangegeven wat de deliverables zijn en hoe dit aangepakt is. Het laatste hoofdstuk gaat in op de resultaten van het onderzoek welke gevolgd wordt door een algemene conclusie en evaluatie.

Digitale Architectuur - Architectuurprincipes van de Radboud Universiteit

Ron van Nuland, dinsdag 16 augustus 2005

Hoofdstuk 1: Voor het onderzoek is een onderzoeksplan opgesteld dat is opgenomen in het eerste hoofdstuk. Hier is gekeken wat de aanleiding van het onderzoek is en welk probleem- en doelstelling hierbij komt kijken. Een onderzoeksvraag is opgesteld met deelvragen om het onderzoek concreet te maken. Vervolgens is het onderzoek verdeeld in een aantal activiteiten en is gekeken naar het toekomstige studentinformatiesysteem van de Radboud Universiteit.

Architecture & Visualisation

Gerben Hoogeboom, woensdag 03 augustus 2005

This thesis approaches Architecture from an Art perspective. It entails the effectiveness of visualisation of digital architectures. It would seem that making visualisations of architectures is very much an art. How do we visualise such a complex thing as architecture? Are all the details needed, or should we go by the principle of keep it simple?

Procesmodel voor het projectmatig concipiëren van een applicatiearchitectuur voor een universiteit

Michel Houben, maandag 01 augustus 2005

Dit project bestaat uit drie deelprojecten om een applicatiearchitectuur te concipiëren voor de Radboud Universiteit:

  • Het projectmatig ontwikkelen van een procesmodel (resultaat scriptie) Het projectmatig concipiëren van een architectuuraanpak voor de Radboud Universiteit, dat is het resultaat van deze scriptie

Successful Modelling of the Enterprise

Christopher Magee, donderdag 19 mei 2005

This report is a result of research conducted for the Radboud University of Nijmegen and Sogeti Nederland B.V. Our main research question was to determine how an architect can create a usable description of an enterprise. This research question was defined because architects require insight into the enterprise which enables them to develop a usable architecture. At the time this research initiated it was yet unknown how usable descriptions could be created.

The adaptive enterprise

Bas Verbruggen, donderdag 19 mei 2005

This thesis concludes the master research that I have carried out at the research group for Information Retrieval and Information Systems under supervision of prof. dr. Daan Rijsenbrij. The research project has been carried out over a period of 6 months, from September 2004 until the end February 2005.

Digitale Architectuur - Een architectuurschets van de digitale werkruimte van een manager

Sietse Overbeek, dinsdag 01 februari 2005

Het doel van dit onderzoek is een architectuurschets te concipiëren voor de digitale werkruimte van een topmanager. De ontstane architectuurschets bevat een algemeen gedeelte geldend voor alle digitale werkruimtes, daarnaast bevat de architectuurschets een specifiek gedeelte geldend voor de topmanager. Er is een case study uitgevoerd waarbij de werkzaamheden van een topmanager bij een bijna honderd procent online effectenbank zijn onderzocht.

Architecture Governance

Martijn Scheepstra, vrijdag 07 mei 2004

Met dit onderzoek worden betreffende strategie, enterprise architectuur en enterprise programma management ORM-modellen en logisch geformuleerde dependency-structuren gecreëerd. De uitkomsten uit dit totale onderzoek zullen voortvloeien in een eindmodel waarna er een conclusie getrokken wordt. Het onderzoek is onder te verdelen in drie fasen: een literatuuronderzoek, de theoretische modellering en de methodologie.

 

 

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden