Zaakgericht werken

Leida van Oene, dinsdag 13 oktober 2009

Een architectuurbeschrijving met behulp van bedrijfsregels in ADL (A Description Language)

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de vraag “in hoeverre het ontwerp van een ICToplossing kan bijdragen aan een ICT-oplossing die recht doet aan de ambitie en de eisen van de business”. Dit afstudeeronderzoek is verricht in het kader van de Masteropleiding “Business Process Management & IT” van de Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica.

De provincie Overijssel wil met behulp van slimme ICT en inrichting van processen een uitmuntende dienstverlening aan burgers en bedrijven realiseren. In haar Coalitieakkoord1 2007 – 20112geeft zij aan dat hiervoor forse investeringen in ICT nodig zijn.

In de praktijk blijkt maar al te vaak dat gerealiseerde ICT-oplossingen niet voldoen aan de eisen en wensen van de business. Ook komt het regelmatig voor dat projecten zó ambitieus zijn, dat in het geheel een resultaat wordt geboekt. Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag in hoeverre vanuit het ontwerp, een concrete architectuurbeschrijving, al iets verbeterd kan worden aan deze problematiek.
Om de vraag te kunnen beantwoorden is een oplossing gezocht richting het vastleggen van een architectuurbeschrijving in een formele taal met een stevig wiskundig fundament. Gekozen is voor ADL, A Description Language, een formele taal gebaseerd op Relatie Algebra. Op basis hiervan is de onderzoeksvraag geformuleerd:
In hoeverre kan de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken binnen een provincie worden beschreven met behulp van bedrijfsregels in ADL?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit literatuuronderzoek bevestigt het beeld dat er behoefte is aan meer concreetheid in architectuurbeschrijvingen. Ook worden formele talen hierbij als oplossingsrichting aangegeven.

Vervolgens is op basis van een concrete praktijksituatie: zaakgericht werken bij een provincie, de proces- en informatiearchitectuur opgesteld en vastgelegd in een ADL-model. Dit ADL-model is tot stand gekomen op basis van het bestuderen en analyseren van diverse documenten zoals weten regelgeving (onder andere de AWB3), procesbeschrijvingen en het gemeentelijke Referentiemodel Zaken. Opvallend hierbij was de beperkte verankering van zaakgericht werken in de wetenschappelijke literatuur. Het opgestelde ADL-model is vervolgens door middel van enkele interviews aan de praktijk getoetst.

Het gevalideerde ADL-model is in een online omgeving gecompileerd, waarna diverse architectuurproducten zijn gegenereerd. Het betreft onder andere een conceptueel model van concepten en relaties, een datamodel en een service catalogus. Omdat de producten vanuit één en hetzelfde ADL-model worden gegenereerd zijn ze gegarandeerd onderling consistent.

Binnen dit onderzoek is gebleken dat de verschillende componenten van een proces- en informatiearchitectuur met behulp van ADL kunnen worden vastgelegd en dat diverse, onderling consistente, architectuurproducten kunnen worden gegenereerd. Hiermee kan worden gesteld dat de onderzoeksvraag een positief resultaat oplevert.

Tot slot is ook de doelstelling van het onderzoek, het concreet maken van architectuurbeschrijvingen met behulp van ADL, gerealiseerd. Het concreet maken van een ontwerp betreft het
vastleggen in ADL, als formele taal, en het op basis daarvan
genereren van architectuurproducten. Maar ook het heel precies en nauwkeurig
specificerenvan de oplossing wordt door ADL gefaciliteerd omdat het de mogelijkheid biedt om heel concreet voorbeelden van concepten, relaties en regels vast te leggen.

Het opstellen van het ADL-model heeft verschillende omissies, interpretatieverschillen en inconsistenties in de dagelijkse praktijk van zaakgericht werken aan het licht gebracht. Eén van de belangrijkste aanbevelingen is dan ook het verder ontwikkelen van de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken voor zowel de provincie Overijssel als voor alle overheidsorganisaties tezamen. Dat laatste is mogelijk als de Algemene wet bestuursrecht als uitgangspunt wordt genomen, de wet waarin is bepaald op welke wijze overheidsorganisaties hun zaken moeten afhandelen. Dit onderzoek levert hiervoor de basis: een concreet en consistent model van zaakgericht werken gebaseerd op wet- en regelgeving (AWB). Het uiteindelijke model zal een generiek toepasbaar model zijn voor alle overheidsorganisaties en biedt daarmee voordelen van kostenbesparingen, uniformiteit in de dienstverlening en betere mogelijkheden van informatie uitwisseling.


1 Het Coalitieakkoord is het “regeerakkoord” van het college van Gedeputeerde Staten; het dagelijks bestuur van een provincie.
2 Coalitieakkoord 2007 – 2011: &Overijssel!, vertrouwen, verbinden en versnellen
3 AWB = Algemene wet bestuursrecht

[PDF]

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden