Architectuurprincipes - contradictio in terminis?

Architectuur en principe – twee woorden die ons veilig, vertrouwd enzovoort in de oren klinken. Gecombineerd – ter versterking van het effect: architectuurprincipe. Daar valt toch niets tegen in te brengen? Toch blijkt de omgang ermee maar wat lastig te zijn – getuige de veelheid aan artikelen, blogs enzovoort die nog altijd over het onderwerp verschijnt. Hoe gaan we er in de dagelijkse praktijk mee om? Het lijkt vaak veel weg te hebben van een onbevredigende Zoektocht en een Worsteling.

In deze bijdrage laat ik Pieter Wisse aan het woord; een bijdrage uit een àndere hoek. De tekst is van A […] Z overgenomen uit zijn artikel Architectuurprincipes (2005). Een aantal jaren oud alweer, maar nog altijd onverminderd actueel.

Bestaande regels voor dagelijkse situaties; heel gewoon:

“Vraagt u zich […] eens af, wat een principe in het dagelijks leven betekent. Dat is dus het leven dat een mens min of meer ongewijzigd voert. U en ik, wij doen dat voor het grootste gedeelte allemaal. Hebt u dat, dagelijks leven! Daarvoor is een principe dan, tja, een onwrikbare regel. Kan een wet zijn, een methode enzovoort. Zo’n principe is er dus op voorhand, en u houdt zich er vervolgens letterlijk gewoon aan. Dat is meestal reuze handig. Spaart tijd, levert voorspelbaar resultaat. Maar let op, u maakt echt een reuze vergissing, wanneer u óók als architect zo over principes denkt!”

Als de dagelijkse situaties gewoon niet meer werken… Als bestaande regels geen soelaas, geen ruimte voor gewenst/gewaardeerd gedrag meer bieden… ontstaat er een Ongewone en Nieuwe situatie:

“Een architect […] is een gewoon mens in een ongewone situatie. [… Ò]ngewoon. Kenmerkend daarvoor is dat gewoontegetrouw gedrag niet langer past. Als u me de woordspeling veroorlooft, er zijn dan principieel andere principes nodig.”

Aan die ongewone situatie moet iets veranderen. Maar hoe? Met bestaande regels komen we er niet langer. Werkelijk Nieuwe zijn nodig – om nieuwe situaties straks weer gewoon het hoofd te kunnen bieden:

“Om wat voor redenen dan ook kan een mens ontevreden zijn met een situatie. Zo ontevreden, dat het maar eens moet veranderen. Bijvoorbeeld, iemand regent voortdurend nat, maar blijft liever droog. Dat probleem kan je niet altijd zelf oplossen. Dus ga je hulp zoeken om zo’n òngewone situatie te veranderen. Eigenlijk totdat er weer een gewone situatie intreedt, maar wèl anders. Zonder dat probleem. Heerlijk droog-zijn in plaats van plakkerig en koud nat-zijn. Je moet natuurlijk wel kunnen betalen. Ik bedoel, voor die hulp. En nat-zijn […] is soms ook wel fijn.”
“Wat doet de architect eraan? […] In een hele stoet van allerlei betaalde hulpverleners is het de architect, ik herhaal, de architect die zich bekommert om de nieuwe principes. Zij of hij ontwerpt primair het droog-zijn-gedràg. De architect vormt als het ware dat gedrag via voorzieningen. Met een waterdicht dak, bijvoorbeeld. Zo beschouwd is zo’n dak slechts secundair. Het is natuurlijk wel onmisbaar. Want zonder een dak kan iemand zich op een droog-zijn manier gaan gedragen wat hij wil, maar dat lukt niet. Als het dan regent, word je toch gewoon weer kletsnat.”

En als de nieuwe situatie weer werkt:

“Zodra die andere principes annex voorzieningen eenmaal gevestigd zijn, is er voor wie nu-niet-meer-nat-wordt weer sprake van gedrag van alledag. De nieuwe situatie werkt. De ene opgave van de architect zit er dan weer op. […]”

Ziet u het?

“Ongelofelijk, u heeft gelijk. Hoe kan ik u ooit bedanken? Sinds jaren zoek ik naar architectuurprincipes. Naar regels om toe te passen. Het recept. Ik moest wel diep gefrustreerd raken. Want de architect heeft geen principes om vanuit te vertrekken. Ik moet er juist mee áánkomen! Iedere keer weer.”
“Als er al architectuurprincipes zijn […] vormen ze géén startpunt voor de architect. Principes, en dan zijn het nieuwe principes voor een nieuwe situatie, zijn daarentegen het resultáát van wat de architect karakteristiek bijdraagt. Nee, de architect moet nooit gaan zoeken naar principes. Wat zij of hij eventueel vindt is per definitie òngeschikt, omdat juist situatie en gedrag niet meer sporen. De architect ontwèrpt principes.”

Wie meer wil weten over de visie van Pieter Wisse m.b.t. architectuurprincipes, kan terecht op zijn uitgebreide website. Twee directe links: Bedoelt u soms constructieprincipes?! en Architectuurcriterium.

 

Weergaven: 1034

Reactie van Mark Paauwe (Founder of Dragon1) op 6 Juni 2012 op 10.00

Beste Jan,

Als reactie op je vraag, wil ik eigenlijk meer over jouw visie weten.

Ik ben nieuwsgierig naar wat voor jou principes zijn. Wat leer of haal jij bijvoorbeeld uit de visie van Pieter Wisse.

En kun je een voorbeeld geven van wat jij als architectuurprincipe voor jezelf als architect gebruikt en een architectuurprincipe dat jij voor opdrachtgevers in architectuur gebruikt en welke rol je deze architectuurprincipes geeft.

Voor mij is architectuur het samenhangend geheel van concepten van een bouwwerk (zie mijn vorige blog over de call voor architectuurprincipes met een link naar een download over mijn visie op principes). Een onderneming is volgens mij te beschouwen als een bouwwerk.

Bedrijfskundige concepten zoals procesmatig werken en zaakgerichtwerken zijn daarmee, als ze ondernemingsbreed worden toegepast in een onderneming, concepten geworden die onderdeel zijn van de enterprise architectuur van deze onderneming, nl. de enterprise architectuurconcepten.

De gehandhaafde wijze waarop concepten werken en resultaten produceren zijn voor mij de conceptprincipes. Het principe van het concept 'Procesmatig werken' of het principe van het concept 'Zaakgericht werken' zijn, als het concept onderdeel is van de architectuur, enterprise architectuurprincipes geworden van de onderneming.

Kennis van de enterprise architect over de voordelige werking en geproduceerde resultaten van bepaalde bedrijfskundige concepten en informatiekundige concepten (met andere woorden, kennis over de conceptprincipes) vormen voor een architect, icm de strategische uitgangspunten en de bedrijfsdoelen van de opdrachtgever, en vele andere dingen, het vertrekpunt om een enterprise architectuurontwerp te maken.

Een (referentie) architectuur is er pas als er een specifiek of generiek bouwwerk is waar deze op van toepassing is of gaat worden. Een (referentie) architectuurconcept is er pas als een architect een concept onderdeel heeft gemaakt van een (referentie) architectuur voor een (generiek) bouwwerk. Een architectuurprincipes is er pas, als een bepaalde gehandhaafde werking van een concept effectief is in een architectuur van een bouwwerk.

Veel voorkomende bouwwerken binnen ondernemingen waarop architectuur van toepassing is bijvoorbeeld de informatievoorziening, haar informatiesystemen en de ICT-infrastructuur.

Een conceptprincipe dat veel vaker bij het ontwerp en de realisatie van een informatievoorziening voor een  onderneming gebruikt zou moeten worden en dus veel vaker daarmee een architectuurprincipe zou moeten zijn is bijvoorbeeld:

Principe Naam: 'Het bronprincipe van gegevensopslag'

Principe Wervende Titel:'mutatie en opslag van entiteiten in een enkelvoudige bron zorgt voor hogere mutatiegraad en kwaliteit'.

Principe Short-statement:  door gegevens van bepaalde soorten entiteiten enkel en alleen in een daartoe aangewezen en gehandhaafde bron te muteren en alleen deze bron te gebruiken voor raadplegen van deze soort entiteiten wordt ervoor gezorgd dat er één consistente versie van gegevens is in de onderneming van die soort entiteiten en dat mutaties sneller zijn door te voeren op de gegevens van die soort entiteiten, waarmee de onderneming een hogere kwaliteit van gegevens creëert en efficiënter werkt.

(dit principe short statement is slecht als voorbeeld opgeschreven in het kader van deze blog, voor de exacte en 100% correcte formulering van dit short statement verwijs ik graag naar de literatuur over dit onderwerp).

Situatie: Stel nu dat een onderneming een hogere kwaliteit van gegevens nodig heeft, om haar online verkoop doelstellingen te realiseren of bijvoorbeeld haar klantentevredenheid doelstellingen te realiseren, dan is het wel handig als de architect op voorhand al wetenschap heeft van bijvoorbeeld het bronprincipe voor gegevensopslag. Ook weet niet elke architect alles, dat betekend dus ook dat het architectuurontwerp van de ene architect er anders uitziet dan die van de andere architect, maar niet noodzakelijkerwijs dan een slechter architectuurontwerp van de informatievoorziening. En ook: over honderd jaar lossen we dit vraagstuk geheel anders op dan met de huidige kennis en middelen.

Dus ik denk dat bijvoorbeeld het bronprincipe van gegevensopslag een informatiekundig conceptprincipe is, en dat die veel vaker een informatie architectuurprincipe zou moeten zijn (van de informatievoorziening) van een onderneming.

Reactie van Jan van Til op 6 Juni 2012 op 19.19

Mark,

Dank je wel voor je Uitgebreide reactie op mijn VNA-blog “Architectuurprincipes – contradictio in terminis”. Het onderwerp architectuurprincipes kruiste de afgelopen maanden meermaals mijn gedachten. Toen ik jouw VNA-blog “Call for Architecture Principles” las…, zag ik opeens helder voor me hoe mijn blog vorm te geven. Dank!

Graag ga ik aan de hand van het artikel “Modern Informatieverkeer – op weg naar semantische interoperabiliteit” [1] in op (de belangrijkste van) je vragen. Een verkorte versie van dat artikel verscheen met de titel “Ontsnapping uit digitaal gekkenhuis” [2]. Het stramien: A. Waar willen we eigenlijk niet langer zijn; wat moet nu maar eens hoognodig veranderen? En B. Waar moeten we dan naar toe?

A. Met welke situatie zijn mensen vandaag de dag steeds minder tevreden? Zo ontevreden, dat het maar eens moet veranderen? Welk doodgewoon/ingesleten gedrag past vandaag de dag niet meer?

Eindeloos kopiëren van informatie… leidend tot informatiehooibergen van ongekende grootte; duplicaat van duplicaat van duplicaat van …. Het gaat maar door. Duplicaten die vervolgens elk doodleuk een eigen leven gaan leiden: ze worden los van elkaar aangepast en weer… gedupliceerd…. Gedrag dat leidt tot verstopping en alsmaar meer inconsistentie. Lage kwaliteit van informatie. Klanten die misgrijpen en ‘het’ gewoon niet meer begrijpen.
Steeds meer koppelingen tussen steeds meer systemen. Enorme interface-kluwens die bij elke nieuwe versie van het-één-of-ander steeds meer hoofdbrekens geven. Interface/Integratie-management dat steeds meer uit de hand loopt. Daar waar klanten steeds meer verlegen zitten om snelle oplossingen, loopt de time-to-market alleen maar op. Onbegrijpelijk voor klanten.

B. Welke principieel andere principes zijn vandaag de dag ‘dus’ nodig? Met andere woorden… welk geheel Nieuw verdwijnpunt [3] ga je als architect vinden/ontwerpen vanwaaruit het oude en vertrouwde Geheel Nieuwe plek krijgt – zodat oude lasten verdwijnen en eindelijk ongedachte mogelijkheden tot uiting en bloei komen.

Behandel informatie als een goed:
a. Stop met kopiëren van informatie.
b. Orden informatie stelselmatig.

Opmerkingen:
(a) Informatie heb-zucht (autarkie) maakt plaats voor informatie zie-zucht. In verreweg de meeste gevallen volstaat het kunnen (in)zien van informatie ruimschoots.
(b) Specifieke informatieordening maakt plaats voor stelselmatige informatieordening. Specifieke informatieordening ordent informatie uniek per specifiek probleem. Stelselmatige informatieordening ordent infrastructureel. In volle dynamiek van netwerksamenleving wisselen (probleem)situaties snel en daarmee ook de waarde (de betekenis) van specifiek/probleem geordende informatie. Met stelselmatige informatieordening wordt de betekenis van informatie zowel helder als ook situationeel kneedbaar en raken specifieke informatiebehoeften ontkoppeld van voorzieningen [4].

Spin-off (niet uitputtend; zie evt. ook [5]):
1. Duplicaten en inconsistentie sterven uit. Betekenis Kwaliteit van informatie neemt sterk toe.
2. Uniform koppelvlak/interface voor informatie uit de informatie-infrastructuur.
3. Interface-kluwen verdwijnt.
4. Toepassingen worden kleiner en wendbaarder (dankzij infrastructuralisering).
5. Time-to-market van businessvragen-tot-oplossingen daalt. Klanten kunnen sneller op nieuwe situaties inspelen.
6. Mensen, organisaties, overheden… allen worden ze deelnemer aan informatieverkeer over nieuwe informatie-infrastructuur.

Noten:
[1] Modern Informatieverkeer – op weg naar semantische interoperabiliteit, 2008, Emovere, http://www.emovere.nl/?doc=76.
[2] Ontsnapping uit digitaal gekkenhuis verscheen in december 2008 als apart hoofdstuk in (deel I van) de bundel Eerlijk zullen we alles delen, verkenningen naar interoperabiliteit, Samenstellers S. Zwienink en P.E. Wisse, GBO.Overheid/Bureau Forum Standaardisatie”, 2008, Forum Standaardisatie, http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/FS1-Janv....
[3] De architect dient over een maatschappijvisie te beschikken en moet durven problematiseren – dat geldt zeker ook het probleem zelf! Zie evt. (het begin van) mijn artikel A Faster Horse, 2011, Information Roundabout, http://information-roundabout.eu/misconceptions/a-faster-horse/.
[4] Voor nadere details – zie bijvoorbeeld The Core of Information Oriented Architecture, Informatiekundig Bekeken, 2011, http://www.informatiekundigbekeken.blogspot.nl/2011/12/core-of-info... en Systematic Organisation of Information, Information Roundabout, 2011, http://information-roundabout.eu/articles/systematic-organisation-o....
[5] De sectie Why op Information Roundabout (http://information-roundabout.eu/why/) vermeldt in dit kader nog andere voordelen.

 

Reactie van Mark Paauwe (Founder of Dragon1) op 6 Juni 2012 op 20.14

Als ik dit lees heb jij vast wel input voor mijn onderzoek. Ik zie een paar mooie informatie architectuurprincipes verscholen liggen.

Mensen waren eerst verzamelaar, daarna jager en daarna akkerbouwer.

De digitale mens was hamster en wordt nu...., en wordt straks... [vul jij dat eens in op de stippellijnen, be benieuwd]

Als je nu kijkt naar je reactie, welke gedragsconcepten en informatieconcepten en dergelijke herken je onderken je? "Stelselmatige Informatieordening" is volgens mij zo'n concept.

Zou je eens kunnen proberen aan de hand van mijn Dragon1-systematiek van formuleren van principes (naam, titel en short statement) van het concept "Stelselmatige Informatieorderning" het conceptprincipe kunnen formuleren?

Reactie van Jan van Til op 7 Juni 2012 op 12.06

Mark,

Toen ik (gisteravond) jouw reactie op mijn reactie las… verbaasde het me in Hoge mate dat er tussen het verschijnen van mijn reactie en de publicatie van de jouwe slechts zo’n slordige 30 minuten tijd verstreken. Een duizelingwekkend staaltje van speed-reading annex understanding annex writing…?

In geval een ontwerpopgave nieuw is… Echt Nieuw dus… en er om die reden een architect wordt bijgehaald… zoals ik in mijn vorige reactie+blog als boodschap probeer aan te reiken… vormen architectuur en a priori principe een contradictio in terminis.

Zullen we weer terugkeren naar het onderwerp?

 

Reactie van Mark Paauwe (Founder of Dragon1) op 7 Juni 2012 op 12.22

Waarom zeg je "zullen we terugkeren naar het onderwerp?". Volgens mij heb ik het over architectuurprincipes en jij ook! Je noemt in je blog (Stelselmatige Informatieordening) een concept, en ik ben nieuwsgierig hoe jij het conceptprincipe (Door....wordt ervoor gezorgd dat...waarmee...) zou willen formuleren, waarbij de toepassing van dat conceptprincipe in een ontwerp en realisatie voor een bouwwerk kan leiden tot een architectuurprincipe.

Als ik de definities van Dragon1 neem voor architectuur, principe en architectuurprincipe dan zie ik in jouw betoog nog geen enkele onderbouwing waarom architectuur en principe een contradictio in terminis zijn.

Wellicht is het handig als jij jouw definities voor architectuur, principe en architectuurprincipe prijs geeft en aan de hand daarvan in een paar lopende volzinnen beargumenteert waarom het een contradictio is.

Ik hoor graag van je.

Reactie van Paul Jansen op 7 Juni 2012 op 17.15

Wat architectuur is? Tijd voor een Youtube-filmpje En principes... ach, wie gelooft dat 'principes' met de oerknal meekwamen en onveranderlijk (a priori) zijn laat ik het liefst met rust. Voor innovatie, vernieuwing etc. begint de 'architectuur'-aanpak immers juist met een leeg blad en wetende dat alles beweegt... zelfs principes (Youtube-filmpje)

Reactie van Jan van Til op 7 Juni 2012 op 20.29

Mark,

Als ik aangeef dat we maar beter “weer terugkeren naar het onderwerp”, bedoel ik daarmee dat we er, wat mij betreft, van zijn afgedwaald. Als we niet uitkijken, belanden we diep in de ingewanden van jouw Dragon1… en dat is mijn bedoeling (met deze blog) Niet.

Als ik aangeef dat “architectuur en a priori principe een contradictio in terminis” vormen, begrijp ik niet wat jij bedoelt als je zegt: “Volgens mij heb ik het over architectuurprincipes en jij ook!” Ik ook?

Als jij “de definities van Dragon1 neem[t] voor architectuur, principe en architectuurprincipe”, dan kan ik me goed voorstellen dat je de Plank-waar-ik-het-over-heb… over het hoofd ziet en mist. Maar wanneer jij “de definities van Dragon1 […] voor architectuur, principe en architectuurprincipe” even (een beetje) opzij zet en, zeg maar ‘blanco’ mijn blog/commentaar/verwijzingen Bestudeert… krijg jij naar mijn idee veel beter verbeeld wat ik (na)zeg over wat jij “architectuur, principe en architectuurprincipe” noemt. En dan is het ook niet nodig dat ik “in een paar lopende volzinnen [beargumenteer] waarom het een contradictio is.”

Mogelijk dat jij die moeite wilt nemen? Bekijk ajb ook de twee YouTube filmpjes waar Paul Jansen ons in zijn bijdrage op Trakteerde (Dank, Paul!); ze zijn de moeite Waard!

 

Reactie van Mark Paauwe (Founder of Dragon1) op 7 Juni 2012 op 21.36

Jan,

Ik heb je blog gelezen en de filmpjes van Paul bekeken. Allemaal leuk en interessant.

Waar het mij om gaat is dat we kennis delen en van elkaar leren op Via Nova. En ik wil graag een discussie op niveau en op argumenten voeren. Ik wil van anderen leren.

Ik ga altijd blanco een stuk tekst in en verdiep me graag in iemand zijn gedachtengang. Definities voor begrippen danwel expliciet gemeenschappelijk begrippenkader zijn belangrijk om iemand zijn gedachtengang te kunnen volgen en een discussie op niveau te kunnen voeren. Ik kan daarbij heel goed mij definities opzij zetten en met andere definities werken.

In het architectuurvakgebied krijgen veel de dingen het label architectuurprincipe die volgens mij absoluut niets met (architectuur)principes te maken hebben (zoals 'richtinggevende uitspraken' die bij een beetje tegenwind het raam uit worden gekieperd). Ik denk dat architectuurprincipes de belangrijkste bouwstenen van architectuur zijn.

Jij legt nu een vraag neer of architectuurprincipes een contradictio interminis zijn. Daar wil ik dan een heel goed antwoord op zien.

Je gebruikt de woorden architectuur, principe en architectuurprincipe. Ik ben dan heel nieuwsgierig wat daarmee door jou bedoeld wordt (definitie).

Reactie van Jan van Til op 8 Juni 2012 op 12.59

Mark,

Blij ben ik met je opmerking dat je “van anderen [wilt] leren.” En ook ik “wil graag een discussie op niveau en op argumenten voeren.” Ja, ook het delen van kennis vind ik van groot belang.

Klopt als een bus – voor het normale, dagelijkse leven: “Definities voor begrippen danwel expliciet gemeenschappelijk begrippenkader zijn belangrijk om iemand zijn gedachtengang te kunnen volgen”. Maar wat nu als iemand (met zijn blog) iets Nieuws probeert aan te geven? Dan is er nog geen gemeenschappelijk begrippenkader – ook al lijkt dat misschien wel zo. Wat dan? Wat te doen om ook dan toch “een discussie op niveau te kunnen voeren”?

Je opmerking dat je het “[a]llemaal leuk en interessant” vindt, maakt op mij de indruk dat je mijn blog annex aanvullend commentaar toch vooral opvat als iets uit het normale, dagelijkse leven. Dat is – wat mij betreft – Niet zo [1]. Je (aanhoudende) vraag naar definities werkt dan ook niet – is naar alle waarschijnlijkheid zelfs contraproductief. Om die reden ga ik daar dus ook niet op in. Wat ik bedoel… moet je dus via Bestudering zien te ‘inhaleren’. Met “Ik heb je blog gelezen en de filmpjes van Paul bekeken” kom je er (tot op heden) dus niet.

Je stelt: “Jij legt nu een vraag neer of architectuurprincipes een contradictio interminis zijn. Daar wil ik dan een heel goed antwoord op zien.” Naar mijn idee heb ik allang serieuze pogingen gedaan om (een flink begin van) antwoord te geven. Mogelijk kun je die antwoorden nu/vanuit deze positie in blog/commentaar lezen?

Noot:
[1] Mag ik je, ter illustratie, wijzen op mijn blog “Paradigm Shift” (2011)? Volg daarvoor ajb de link: http://www.informatiekundigbekeken.blogspot.nl/2011/02/paradigm-shi.... De Flatland werkelijkheid zou je kunnen vergelijken met het normale, alledaagse leven. De Derde Dimensie staat dan voor het toevoegen van Iets Werkelijk Nieuws. Dat Werkelijk Nieuwe kan alleen vanuit drie dimensies voluit worden begrepen en kan – principieel – niet in bestaande Flatland terminologie worden gevangen (in jouw termen: gedefinieerd).

 

Reactie van Paul Jansen op 8 Juni 2012 op 12.59

Mag ik een poging wagen om, als het ware vanaf enige afstand, een analyse te verzinnen. Terwijl Mark lijkt te doelen op 'de definitie' van de woorden architectuur, principe en architectuurprincipe begrijp ik dat Jan juist de algemeen veronderstelde betekenis, of aanname daarvan, aan de orde stelt. De discussie gaat daarmee m.i. over (ir)relativiteit, over (on)betrekkelijkheid. Ik erken dat we binnen een afgebakende context tot een 'vaste' definitie zouden kunnen komen. Die betekenis kan echter niet 'zomaar' getransponeerd worden naar een andere context. Binnen de 'echte' wereld van bricks-and-mortar hebben deze drie woorden niet automatisch dezelfde betekenis als binnen de wereld van bijv. software engeneering en ook niet als binnen de wereld van Enterprise Architecture. Uit Jan's betoog lees ik dat 'bouwkundige principes' misschien binnen de context van de bricks-and-mortar wereld in hoge mate uitgangspunt(!) voor architectuur zijn, maar dat binnen de 'virtuele' wereld het welhaast precies omgekeerd is: architectuur als uitgangspunt, als creatieve basis voor het genereren van principes... en dat die principes dan ook weer betrekkelijk zijn omdat ze (alleen) gebonden zijn aan de context waarvoor ze gelden... Als u er nog bent: het is zeker voor architecten in de virtuele wereld 'principieel' belangrijk om de betrekkelijkheid, de ondergeschiktheid aan context, van 'betekenis' te snappen. Dus om de betekenis van die drie woorden (architectuur, principe en architectuurprincipes) te kunnen bepalen moet eerst de verbijzondering van de context waarbinnen die betekenis geldig is worden bepaald. Zoals ik Jan begrijp zegt hij "binnen andere contexten mag 'architectuurprincipe' wellicht een hanteerbaar uitganspunt en werkwijze zijn, maar 1-op-1 getransponeerd naar de virtuele wereld en/of naar EA is het woord een 'contradictio in terminis' geworden." De oorzaak van de (noodzaak tot) veranderde betekenis is, natuurlijk, de veranderde context. Tja, ingewikkelder kan ik het niet maken. Laat ik bijna eindigen met de retorische vraag naar de betekenis van het woord 'blok'. En als u het antwoord zeker niet kon geven voordat u wist dat ik het vanuit de context volleybal vroeg begrijpen wij elkaar.

Mijn analyse is derhalve dat Mark en Jan vanuit (totaal) verschillende 'werelden', zeg maar paragigma's, redeneren. Vanuit het maakbare, deterministische, constructionistische Dragon1 beeld lijkt het valide op één vaste definitie/betekenis voor een woord aan te sturen. Vanuit de dynamische, creatieve, ontwerpgerichte context-afhankelijke wereld van Jan is dat een 'principiële' fout. Ik eindig ècht met een quote van/toegeschreven aan Nietzsche die, wellicht, mijn hele analyse overbodig maakt omdat het 'allemaal' al in die ene quote staat: “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

Opmerking

Je moet lid zijn van Via Nova Architectura om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Via Nova Architectura

Sponsoren

Advertenties

© 2020   Gemaakt door Stichting Digital Architecture.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden